Ảnh tập thể CB, GV, NV trường mầm non Nam Hồng 1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường 2. Tổng hợp +. Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 52 +. Tổng số giáo viên trong nhà trường: 37. Trong đó: Tốt nghiệp Đại học: 23 giáo viên. Chiếm 62% Tốt nghiệp Cao Đẳng: 02 giáo viên. Chiếm 5.4% Tốt nghiệp TCCN:12 giáo viên. Chiếm 32.6%...